IKC Fortuna:
samen spelend en
lerend groeien!

Aan de Fortuinstraat in Woensdrecht wordt momenteel hard gewerkt aan ons nieuwe integraal kindcentrum LPS Fortuna. Vanaf augustus 2024 gaan de scholen Fortuna Hoogerheide en Fortuna Woensdrecht definitief samen. Daarnaast wordt er een gehele vleugel ingericht voor de kinderopvang, waar ruimte is voor dagopvang van 0 t/m 4 jaar en buitenschoolse opvang. We nodigen u van harte uit om de Facebookpagina en Instagrampagina van Fortuna te volgen, zodat u op de hoogte bent van alle ontwikkelingen rondom de nieuwbouw en samenvoeging. Aanmelden voor onze school en de nieuwe dagopvang en BSO is al mogelijk via deze website.

 

WELKOM BIJ FORTUNA

Ons integraal kindcentrum (IKC) is een ontmoetingsplek met een gezamenlijk aanbod vanuit één pedagogische visie en één team met een doorgaande lijn tussen opvang, onderwijs en ontspanning. Wij zijn kindvolgend en sluiten aan bij de natuurlijke ontwikkelkracht van kinderen. Een stimulerende omgeving waar kinderen kunnen ontdekken en onderzoeken vinden we belangrijk. Wij geven kinderen gaandeweg steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces, voor elkaar en voor de wereld om hen heen. Zo groeien kinderen stapsgewijs uit tot kritische en positieve wereldburgers.

WAAROM KIEZEN VOOR FORTUNA?

  • Doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar in één gebouw.
  • Eén team en één nieuw gebouw met alle faciliteiten die onze pedagogische visie ondersteunen.
  • Leren en ontwikkelen vindt zowel binnen als buiten het lokaal plaats op verschillende werk- en speelleerpleinen en op het schoolplein.
  • Het onderwijs en de kinderopvang zijn gericht op de totale ontwikkeling van kinderen.
  • Een uitdagend schoolplein, ook voor de jongsten.
  • Een groene buitenruimte is onderdeel van een uitdagende buitenspeelomgeving.
  • Op IKC Fortuna hebben we veel aandacht voor gezonde voeding, sport en beweging.
  • We zijn een erkende Early Birdschool. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen Engelse lessen met behulp van spel en muziek.
  • Een sterk, enthousiast team met veel specialismen.

GEBORGENHEID EN EIGEN-WIJS

Wij bieden geborgenheid zodat ieder kind zich veilig en uitgedaagd voelt om in zijn/haar eigen tempo te groeien. Door enerzijds rust en een heldere structuur en anderzijds individuele aandacht voor ieder kind, waarborgen wij de emotionele en sociale geborgenheid. Wij leveren een bijdrage aan het gezond opgroeien van kinderen en het aanleren van gezond gedrag.

Dit doen we door de nadruk te leggen op gezonde voeding, veel beweegmomenten gedurende de dag, een uitdagende buitenspeelomgeving en sportactiviteiten.

Een ander kernwaarde is groen: door natuurbeleving tijdens spel- en lesmomenten maken we kinderen bewust van de waarde en het belang van het voortbestaan van de natuur en leren we hen zorg te dragen voor het milieu.

Wij stimuleren sociale verbondenheid en groepsgevoel. Samen met ouders zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding en educatieve ontwikkeling van hun kind. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces en bereiden ze zo voor op een snel veranderende samenleving waarin permanent leren noodzakelijk is. Dat noemen we eigen-wijs. Door zelfreflectie laten we kinderen de kracht van hun eigenheid ontdekken: dit ben ik, dit kan ik, hier ben ik trots op en hier wil ik in groeien.

ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

De kern van het IKC vormen de speel- en leerpleinen. Elk plein heeft een eigen accent, passend bij de leeftijdsgroepen. Voor de jongste kinderen ligt het accent op spel en creativiteit, terwijl de oudere kinderen er ontdekhoeken en uiteenlopende werkplekken hebben om te werken aan eigen doelen of groepsdoelen. Hier is ruimte voor de kinderen om zelfstandig te werken en zich vrij te kunnen ontwikkelen.
De speel-en leerpleinen staan in directe verbinding met de klaslokalen en groepsruimtes. Ook de BSO-groepen hebben een vaste basisplek. Verder zijn er creatieve ruimten aanwezig, zodat er breed kan worden ingezet op talentontwikkeling en het creatieve denkproces, zowel door het onderwijs als de kinderopvang. Deze creatieve ruimten zijn multifunctioneel en liggen dichtbij de speel- en leerpleinen.