Betrokkenheid
van ouders en
leerlingen

BETROKKEN OUDERS

Op ons IKC worden ouders nadrukkelijk betrokken bij het onderwijs en de kinderopvang. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor de opvoeding en educatieve ontwikkeling van het kind. We vinden het belangrijk dat naast de kinderen ook de ouders zich thuis voelen op ons IKC. We organiseren daarom regelmatig ouder-kindgesprekken om de ontwikkeling van de kinderen te bespreken. We starten elk schooljaar met een startgesprek zodat we elkaar goed leren kennen. Daarnaast organiseren we inloopochtenden waarop u een kijkje kunt nemen in ons IKC.

COMMUNICATIE MET OUDERS

Voor de communicatie met ouders wordt gebruik gemaakt van een ouderportaal, waarbij ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers op een veilige en makkelijke manier met elkaar kunnen communiceren. Relevante informatie over uw kind, aan- en afmelden van opvangdagen voor de kinderopvang, ziekmeldingen en verlofaanvragen kunnen snel en eenvoudig via het ouderportaal doorgegeven worden. Ook kunnen ouders documenten van hun kind inzien en worden foto’s, nieuwsbrieven en berichten gedeeld.

Voor de school wordt gebruik gemaakt van ouderportaal Social Schools, voor de kinderopvang van Konnekt. Voor de toekomst is de wens dit te integreren naar één ouderportaal.

BETROKKEN LEERLINGEN

We maken tijd voor individuele aandacht voor kinderen op ons IKC. Dat doen we niet alleen tijdens de dagelijkse spel- en leermomenten, maar ook door individuele gesprekjes. Alle kinderen krijgen vanaf groep 1 een eigen portfoliomap. In deze map brengen ze hun eigen ontwikkeling in kaart. De groepsleerkracht bespreekt met elk kind van tijd tot tijd de vorderingen tijdens het portfoliogesprek. Naar mate de kinderen ouder worden verwachten wij meer zelfstandigheid van de kinderen en neemt het aantal gesprekken toe.

Daarnaast heeft ons IKC een eigen KIDSRAAD. In deze Kidsraad zit een vertegenwoordiging van kinderen uit groep 5 t/m 8. Ze komen onder begeleiding van een managementlid regelmatig bijeen om te praten over allerlei zaken op onze school. Zo denken zij bijvoorbeeld mee over de activiteiten, de buitenspeelmaterialen, de inrichting van de  school en het plein en de lesmethodes. Zij komen met allerlei ideeën en wensen vanuit hun eigen groep en denken mee aan de wijze waarop deze gerealiseerd kunnen worden.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN OUDERPANEL

Op Fortuna kunnen ouders op allerlei manieren meedenken, meepraten en meebeslissen over het beleid op ons IKC. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt personeel en ouders van ons IKC en wordt door de directie geïnformeerd over de gang van zaken op school. Op bepaalde terreinen heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht en op andere terreinen instemmingsrecht.

Daarnaast heeft ons IKC ook een groep ouders die samen het ouderpanel vormt. Dit panel treedt op als klankbord voor de directie. Het ouderpanel komt bij elkaar om vooral inhoudelijk van gedachte te wisselen over de ontwikkeling van ons IKC op beleidsterreinen van identiteit, kwaliteit en de organisatie van het onderwijs.

OUDERVERENIGING

De oudervereniging is een club ouders die op enthousiaste wijze meehelpt en meedenkt met de teamleden bij het organiseren van de vele activiteiten op ons IKC. Zij zijn actief bij de voorbereiding van activiteiten als Sinterklaas, kerst, carnaval, schoolfeesten en schoolreisjes en regelen de schoolfotograaf. Op de feestdagen verzorgen zij allerlei hand en spandiensten. Ook deze ouders zijn onmisbaar om de kinderen een fijne tijd te geven op ons IKC.

OUDERCOMMISSIE KINDEROPVANG

Ouders worden vertegenwoordigd in de oudercommissie, die advies – en instemmingsrecht heeft op bepaalde beleidsgebieden zoals het pedagogisch beleid. De inbreng van ouders vinden we erg belangrijk omdat we willen aansluiten bij de wensen van ouders. Hierdoor zorgen we ervoor dat ons aanbod aansluit bij wat ouders belangrijk vinden voor hun kind én dat ze met een gerust hart hun kinderen aan ons kunnen toevertrouwen als zij elders aan het werk of aan de studie zijn.